Διασφαλίζουμε την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων μας

Η Plastimak εφαρμόζει Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας προκειμένου να:

• ελέγχει τις συγκεκριμένες δραστηριότητες και λειτουργίες της επιχείρησης οι οποίες είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο το προσωπικό,
• εντοπίζει και εξαλείφει υπάρχουσες πηγές κινδύνου, μέσω της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου,
• λαμβάνει και εφαρμόζει μέτρα πρόληψης / προστασίας,
• εφαρμόζει συνεχείς ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις των εργαζομένων για όλα τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας με στόχο τη μείωση των κινδύνων κατά την εργασία.

Επιπλέον, η εταιρία έμπρακτα τηρεί τις υψηλές της δεσμεύσεις, όπως προκύπτει μέσα από τις πιστοποίησεις ( BRC, ΙSO 9001, και ISO 22000 ) που διαθέτει. Τέλος, μέσα από περιοδικούς ελέγχους, σύμφωνα με τον κώδικα Ethical Trading Initiative (ETI) υπό την αιγίδα του οργανισμού SEDEX (Social Ethical Data Exchange), δεσμεύεται για ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και τις περιβαλλοντικές της πολιτικές.