Μέσω της Πολιτικής Ποιότητας, η Plastimak              δεσμεύεται για:

• Τη μέγιστη και σταθερή ικανοποίηση των αναγκών     και των προσδοκιών των πελατών της.

• Τη διαρκή ενημέρωση και συμμόρφωση ως προς      τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

• Την πιστή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης    Ποιότητας & Ασφάλειας μέσω των προτύπων ISO      9001, ISO 22000 και BRC/IoP και τη βελτίωση της      αποτελεσματικότητάς του, μέσω της συνεχούς          παρακολούθησης των εξελίξεων.

• Τη συνεχή κατάρτιση του προσωπικού της,                  με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και                ασφάλειας των προϊόντων σε όλο το φάσμα των        δραστηριοτήτων της.

• Τη διάθεση των αναγκαίων πόρων και                           επενδύσεων.

• Τη συνεργασία με εγκεκριμένους προμηθευτές ως     προς την ποιότητα των προϊόντων και των                 υπηρεσιών που προσφέρουν.

                                                                                                                             •  Τον καθορισμό μετρήσιμων στόχων και την                                                                                                                                               παρακολούθηση αυτών μέσω των ποιοτικών                                                                                                                                           ελέγχων και των περιοδικών επιθεωρήσεων και                                                                                                                                   ανασκοπήσεων.