Μέσω της Πολιτικής Ποιότητας, η Plastimak δεσμεύεται για:

• Τη μέγιστη και σταθερή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της.

• Τη διαρκή ενημέρωση και συμμόρφωση ως προς τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

• Την πιστή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας μέσω των προτύπων ISO 9001, ISO 22000 και BRC/IoP και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των εξελίξεων.

• Τη συνεχή κατάρτιση του προσωπικού της, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

• Τη διάθεση των αναγκαίων πόρων και επενδύσεων.

• Τη συνεργασία με εγκεκριμένους προμηθευτές ως προς την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν.

• Τον καθορισμό μετρήσιμων στόχων ποιότητας και την παρακολούθηση αυτών μέσω των ποιοτικών ελέγχων και των περιοδικών επιθεωρήσεων και ανασκοπήσεων.