Η εταιρία μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον κοινωνικό αντίκτυπο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Βασικό κομμάτι της στρατηγικής και του οράματος της Plastimak αποτελεί η συμβολή σε θέματα μείζονος περιβαλλοντικής και κοινωνικής σημασίας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η προστασία του περιβάλλοντος, η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση και ο οικολογικός προσανατολισμός, αποτελούν πάγια πολιτική και σταθερή προσήλωση της Plastimak. Για τους λόγους αυτούς ανέπτυξε και εφαρμόζει, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, διαδικασίες ελέγχου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Συγκεκριμένα:

  • • Διαθέτει σύστημα καύσης αερίων οργανικών ρύπων (Regenerative                  Thermal Oxidizer).
  • • Λειτουργεί πύργο απόσταξης για την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων          διαλυτών.
  • • Εφαρμόζει περιβαλλοντικό σχέδιο συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης    επικίνδυνων αποβλήτων.
  • • Χρησιμοποιεί συστήματα εναλλακτών θερμότητας για τη μείωση του            αποτυπώματος άνθρακα.
  • • Συλλέγει και παραδίδει προς ανακύκλωση όλα τα ανακυκλώσιμα                    υπολείμματα της παραγωγικής διαδικασίας.
  • • Μεριμνά για την ανακύκλωση χαρτιού, ηλεκτρονικού υλικού και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.
  • • Εφαρμόζει πλήρως όλες τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας που σχετίζονται με το περιβάλλον.

 Διαβάστε την Περιβαλλοντική Πολιτική της Plastimak εδώ.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Με βαθιά αίσθηση ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο και στην κοινωνία, με ευαισθησία και διακριτικότητα, η Plastimak στηρίζει ενεργά ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και συλλόγους-οργανισμούς αναγνωρισμένους για την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο. Με τη διάθεση οικονομικών πόρων και με εθελοντική εργασία, οι άνθρωποι της Plastimak αποτελούν ενεργά μέλη της κοινότητας τους.

Με άριστες εργασιακές σχέσεις, με σεβασμό προς τους εργαζόμενους και σε συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας, η Plastimak δεσμεύεται και εφαρμόζει το Ethical Trading Initiative (ETI) Code και δημοσιεύει στον οργανισμό SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) όλες τις πληροφορίες για τις συνθήκες εργασίας εντός της εταιρίας.

Διαβάστε τον Κώδικο Δεοντολογίας της Plastimak εδώ.