Η προσθήκη της νέας αυτής πιστοποίησης καταδεικνύει τη δέσμευση της εταιρίας για την τήρηση βέλτιστων πρακτικών για την περιβαλλοντική διαχείριση

Η PLASTIMAK θέλοντας να συμμετέχει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, δεσμεύεται για τη συνεχή προσπάθεια στη μείωση των όποιων αρνητικών επιπτώσεων προς αυτό και για τη βελτίωση του επιπέδου περιβαλλοντικής απόδοσης και βιωσιμότητας. Η δέσμευση αυτή τεκμηριώνεται μέσω της επιτυχημένης επιθεώρησης και πιστοποίησής μας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015, από τον παγκοσμίου φήμης διαπιστευμένο φορέα πιστοποιήσεων LRQA.

Το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα βοηθήσει την PLASTIMAK στην αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων της αλλά και στη βιωσιμότερη διαχείριση των αποβλήτων της με στόχο τη βέλτιστη περιβαλλοντική απόδοση.